آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان فرزان شرقی، شماره 35

کد پستی: 1917685813

تلفن: 5-88879191

نمابر: 88798711

پست الکترونیک: sales@nbtele.com